Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Uchwały

Sesja XVIII w dniu 21.09.2012r

28.09.2012

Uchwała nr XVIII/145/2012 w sprawie: zmiany uchwały
nr XVII/140/2012 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 26 lipca
2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz
warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pietrowice W.

Uchwała nr XVIII/146/2012 w sprawie: szczegółowych
zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Pietrowice Wielkie lub jej jednostkom podległym oraz udzielania
innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania
organów do tego uprawnionych oraz określenia warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Uchwała nr XVIII/147/2012 w sprawie: zmiany uchwały
nr XVII/144/2012 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 26 lipca
2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała nr XVIII/148/2012 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała nr XVIII/149/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości położonej w Makowie

Sesja XVII w dniu 26.07.2012r

08.08.2012

Uchwała nr XVII/140/2012 w sprawie: określenia
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XVII/141/2012 w sprawie: zmiany uchwały
Nr XVI/136/2012 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 21 czerwca 2012
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na używany
samochód dostawczy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Pietrowicach Wielkich

Uchwała nr XVII/142/2012 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod  
nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców
Gminy Pietrowice Wielkie   sposobem na  ochronę środowiska”

Uchwała nr XVII/143/2012 w sprawie: Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2011–2020

Uchwała nr XVII/144/2012 w sprawie: zmian w
budżecie gminy 2012 rok

Sesja XVI w dniu 21.06.2012r

03.07.2012

Uchwała nr XVI/130/2012 w sprawie: Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pietrowice Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok

Uchwała nr XVI/131/2012 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie za 2011 rok

Uchwała nr XVI/132/2012 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich za rok 2011

Uchwała nr XVI/133/2012 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich za 2011 r.

Uchwała nr XVI/134/2012 w sprawie:  ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pietrowice wielkie

Uchwała nr XVI/135/2012 w sprawie:  zmiany w uchwale
Nr XV/127/ 2012 Rady Gminy Pietrowice Wielkie  z dnia
23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Pietrowice Wielki

Uchwała nr XVI/136/2012 w sprawie:  zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na samochód dostawczy używany dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich

Uchwała nr XVI/137/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Pietrowice Wielkie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny

Uchwała nr XVI/138/2012 w sprawie: przedłużenia taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Pietrowice
Wielkie na okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 30.06.2013r.

Uchwała nr XVI/139/2012 w sprawie:  zmian w budżecie gminy 2012 rok

Sesja XV w dniu 23.03.2012r

20.04.2012

Uchwała nr XV/122/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała nr XV/123/2012 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Raciborskiemu

Uchwała nr XV/124/2012 w sprawie: powołania Zespołu dla przygotowania
wyborów uzupełniających ławników Sądu Rejonowego w Raciborzu

Uchwała nr XV/125/2012 w sprawie: wyłączenia miejscowości z aglomeracji Krzanowic

Uchwała nr XV/126/2012 w sprawie: upoważnienie Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Pietrowicach Wielkich do
prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń pomocy
matrymonialnej o charakterze socjalnym

Uchwała nr XV/127/2012 w sprawie: przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XV/128/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości położonej w Pawłowie

Uchwała nr XV/129/2012 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji
Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej  na 2012rok

Sesja XIV w dniu 16.02.2012r

02.03.2012

Uchwała nr XIV/110/2012 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy
Komisji Edukacji i Kultury na 2012 rok

Uchwała nr XIV/111/2012 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy
Komisji Ekologii Rolnictwa i Leśnictwa na 2012 rok

Uchwała nr XIV/112/2012 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy
Komisji Gospodarki Finansów  i Promocji Gminy na 2012 rok

Uchwała nr XIV/113/2012 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

Uchwała nr XIV/114/2012 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy
Komisji Sportu Zdrowia i Polityki Społecznej na 2012 rok

Uchwała nr XIV/115/2012 w sprawie: uchylenia Uchwały
Nr XIII/106/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich do realizacji
zadań z zakresu wspierania rodziny.

Uchwała nr XIV/116/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości położonej w Pawłowie

Uchwała nr XIV/117/2012 w sprawie: zasad najmu lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XIV/118/2012 w sprawie: zaciągnięcia pożyczk
i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
pod nazwą Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych
realizowana w ramach programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji dla Gminy Pietrowice Wielkie – II etap”

Uchwała nr XIV/119/2012 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2011–2020

Uchwała nr XIV/120/2012 w sprawie: zmian w budżecie gminy 2012 rok

Uchwała nr XIV/121/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na
przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Pietrowice Wielkie

Sesja XIII w dniu 29.12.2011r

17.01.2012

Uchwała nr XIII/101/2011 w sprawie: zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała nr XIII/102/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2011 - 2020

Uchwała nr XIII/103/2011 w sprawie: zmian w  budżecie Gminy na 2011 rok

Uchwała nr XIII/104/2011 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata  2011 – 2020)

Uchwała nr XIII/105/2011 w sprawie: budżetu gminy Pietrowice Wielkie na 2012 rok

Uchwała nr XIII/106/2011 w sprawie: wyznaczenia Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pietrowicach Wielkich do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

Uchwała nr XIII/107/2011 w sprawie: przystąpienia do opracowania i złożenia wniosku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków współfinansowanej z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.„Dofinansowanie przydomowych oczyszczali oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XIII/108/2011 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii Gminy Pietrowice Wielkie na rok 2012

Uchwała nr XIII/109/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie dotychczasowemu najemcy w najem na  okres 3 lat lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Pietrowice Wielkie.

Sesja XI w dniu 10.11.2011r

21.11.2011

Uchwała nr X/89/2011 w sprawie: określenia zasad poboru i wysokości stawek opłaty targowej na rok 2012

Uchwała nr XI/90/2011 w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2012

Uchwała nr XI/91/2011 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2012 rok

Uchwała nr XI/92/2011 w sprawie: określenia wysokości stawek oraz
zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty od posiadania psów na 2012 rok

Uchwała nr XI/93/2011 w sprawie: zmiany wzorów deklaracji i informacji
na podatek od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku

Uchwała nr XI/94/2011 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania
leasingowego na ciągnik rolniczy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Pietrowicach Wielkich.

Uchwała nr XI/95/2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy 2011 rok

Uchwała nr XI/96/2011 w sprawie: określenia wzorów deklaracji na
podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz informacji w sprawie podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku

Uchwała nr XI/97/2011 w sprawie: zmiany uchwały nr VI/52/2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie dnia 31.03.2011r. w sprawie programu
współpracy Gminy Pietrowice Wielkie w roku 2011 z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.

Uchwała nr XI/98/2011 w sprawie: programu współpracy
Gminy Pietrowice Wielkie z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na lata 2012-2014

Uchwała nr XI/99/2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy 2011 rok

Uchwała nr XI/100/2011 w sprawie: Zmiany uchwały nr XI/94/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na ciągnik rolniczy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich

Sesja X w dniu 30.09.2011r

12.10.2011

Uchwała nr X/82/2011 w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/70/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą Modernizacja źródeł ceiepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pietrowice Wielkie – I etap

Uchwała nr X/83/2011 w sprawie: przystąpienia Gminy Pietrowice Wielkie do projektu od tytułem
„Takie same- szansa na kolorową przyszłość”

Uchwała nr X/84/2011 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2011–2020
Uchwała nr X/85/2011 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2011 rok

Uchwała nr X/86/2011 w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia
o nazwie „Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego z siedziba w Rybniku”

Uchwała nr X/87/2011 w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Pietrowice Wielkie nr XVII/192/2008  z dnia 08 września 2008r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji  „Krzanowice”

Uchwała nr X/88/2011 w sprawie: wyboru ławników sądów powszechnych na kadencję 2012-2015 rok

 

Sesja IX w dniu 26.08.2011r

06.09.2011

Uchwała nr IX/73/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie
darowizny na rzecz Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr IX/74/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Amandowie

Uchwała nr IX/75/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie
dotychczasowemu najemcy w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego,
stanowiącego własność Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr IX/76/2011 w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników
na kadencję 2012-2015

Uchwała nr IX/77/2011 w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/57/2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia  2 czerwca w sprawie przyjęcia
Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie  
Pietrowice Wielkie

Uchwała nr IX/78/2011 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy
Pietrowice Wielkie Nr VII/10/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. 

Uchwała nr IX/79/2011 w sprawie: przystąpienia Gminy Pietrowice
Wielkie do projektu pod tytułem „Wszyscy mamy równe szans”
o nr WND-POKL.09.01.02-24-022/11 w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr IX/80/2011 w sprawie: Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2011–2020

Uchwała nr IX/81/2011 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2011 rok

Sesja VII w dniu 02.06.2011r

01.07.2011

Uchwała nr VII/55/2011w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości niezabudowanej położonej w Cyprzanowie

Uchwała nr VII/56/2011w sprawie: przyjęcia lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w
Gminie Pietrowice Wielkie

Uchwała nr VII/57/2011w sprawie: przyjęcia Regulaminu
nagrody dla uzdolnionych uczniów Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr VII/58/2011w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności
Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich za 2010 rok  

Uchwała nr VII/59/2011w sprawie: określenia trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała nr VII/60/2011w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie
 uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie dokonania przekształcenia
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego siedziba
w Krzyżanowicach polegające na ograniczeniu jego działalności 
i udzielonych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidacji Poradni
Neurologicznej, Poradni medycyny Pracy, Poradni Ortopedycznej,
Poradni Laryngologicznej, Poradni Chorób Płuc, Poradni 
Alergologicznej, Poradni Okulistycznej, Poradni Rehabilitacyjnej i
Poradni Logopedycznej.

Uchwała nr VII/61/2011w sprawie: zmiany uchwały
Nr XXXVIII/387/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z
dnia 29 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Raciborskiemu Dodatkowe uchwały

Uchwała nr VII/62/2011w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Raciborskiemu

Uchwała nr VII/63/2011w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej
 Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2011-2020

Uchwała nr VII/64/2011w sprawie: z sprawie zmian do budżetu Gminy
na 2011 rok

Sesja VIII w dniu 17.06.2011r

01.07.2011

 Uchwała nr VIII/65/2011w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Pietrowice Wielkie wraz ze sprawozdaniem
w wykonania budżetu za 2010 rok  

Uchwała nr VIII/66/2011w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie i udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie za 2010 rok

Uchwała nr VIII/67/2011w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na okres od
dnia 01.07.2011r. do dnia 30.06.2012r.

Uchwała nr VIII/68/2011w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich za rok 2010

Uchwała nr VIII/69/2011w sprawie: powołania Zespołu dla
przygotowania wyboru ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach

Uchwała nr VIII/70/2011w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
pod nazwą Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych
realizowana w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla
Gminy Pietrowice Wielkie – I etap”

Uchwała nr VIII/71/2011w sprawie: zatwierdzenia planu odnowy
miejscowości Samborowice

Uchwała nr VIII/72/2011w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2011 rok

Sesja VI w dniu 31.03.2011r

11.04.2011

Uchwała nr VI/45/2011w sprawie: przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Pietrowice Wielkie 

Uchwała nr VI/46/2011w sprawie: nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Amandowie

Uchwała nr VI/47/2011w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gródczankach

Uchwała nr VI/48/2011w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie czasu obowiązywania umowy dzierżawy nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr VI/49/2011w sprawie: zmiany inkasa podatków: rolnego, leśnego od nieruchomości należnych od osób fizycznych oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów 

Uchwała nr VI/50/2011w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała nr VI/51/2011w sprawie: odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Uchwała nr VI/52/2011w sprawie: programu współpracy Gminy Pietrowice Wielkie w roku 2011 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała nr VI/53/2011w sprawie: z sprawie zmian do budżetu Gminy na 2011 rok

 

Sesja V w dniu 02.03.2011r

11.03.2011

Uchwała nr V/36/2011w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 3 lat.

Uchwała nr V/37/2011w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 3 lat

Uchwała nr V/38/2011w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat.

Uchwała nr V/39/2011w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Makowie

Uchwała nr V/40/2011w sprawie: przyjęcia programu przyznawania nagród dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie, a także dla zamieszkałych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Uchwała nr V/41/2011w sprawie: inkasa podatków: rolnego, leśnego od nieruchomości należnych od osób fizycznych oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów

Uchwała nr V/42/2011w sprawie: zmiany przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich

Uchwała nr V/43/2011w sprawie: Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na 2011-2020

Uchwała nr V/44/2011w sprawie: sprawie z sprawie zmian do budżetu Gminy na 2011 rok

Sesja IV w dniu 27.01.2011r

08.02.2011

Uchwała nr IV/22/2011w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2011 rok

Uchwała nr IV/23/2011w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Sportu Zdrowia i Polityki Społecznej na 2011 rok

Uchwała nr IV/24/2011w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Finansów i Promocji Gminy
na 2011 rok

Uchwała nr IV/25/2011w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Ekologii Rolnictwa i Leśnictwa na 2011 rok

Uchwała nr IV/26/2011w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok

Uchwała nr IV/27/2011w sprawie:  sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej na 2011 rok

Uchwała nr IV/28/2011w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Kornicy stanowiących własność Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr IV/29/2011w sprawie: zmiany górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Uchwała nr IV/30/2011w sprawie: zmiany górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Uchwała nr IV/31/2011w sprawie: zatwierdzenia realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pietrowicach wielkich w partnerstwie z Gminną Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich projektu konkursowego na lata 2011-2012 pod tytułem „Słońce w Tobie – szansa dla młodych mieszkańców Pietrowic Wielkich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała nr IV/32/2011w sprawie: przystąpienia Gminy Pietrowice Wielkie do projektu pn: „Moja gmina, moje miejsce, moja przyszłość” w ramach Priorytetu VII Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała nr IV/33/2011w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie
na lata 2011–2020

Uchwała nr IV/34/2011w sprawie: określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr IV/35/2011w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Sesja III w dniu 29.12.2010r

07.01.2011

Uchwała nr III/12/2010 w sprawie: sprawie budżetu gminy Pietrowice Wielkie na 2011 rok

Uchwała nr III/13/2010 w sprawie: wynagrodzenia wójta gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr III/14/2010 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała nr III/15/2010 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Pietrowice Wielkie na rok 2011

Uchwała nr III/16/2010 w sprawie: sprawie zmian do budżetu Gminy
na 2010 rok

Uchwała nr III/17/2010 w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Samborowice

Uchwała nr III/18/2010 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX /400/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2011 rok

Uchwała nr III/19/2010 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu

Uchwała nr III/20/2010 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku

Uchwała nr III/21/2010 w sprawie: Uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice wielkie na lata 2011-2020

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij