Dzisiaj jest:
środa, 19 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Uchwały

Sesja XXX w dniu 19.12.2013r

07.01.2014

Uchwała nr XXX/245/2013 w sprawie:uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2013 – 2025

Uchwała nr XXX/246/2013 w sprawie: zmian do budżetu Gminy
na 2013 rok

Uchwała nr XXX/247/2013 w sprawie: budżetu gminy Pietrowice
Wielkie na 2014 rok

Uchwała nr XXX/248/2013 w sprawie: przyjęcia GminnegoProgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Uchwała nr XXX/249/2013 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr XXX/250/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXX/251/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/182/2008 z dnia 8 września 2008r. w sprawie zwolnienia od podatku nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Sesja XXIX w dniu 28.11.2013r

05.12.2013

Uchwała nr XXIX/230/2013 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2014 rok

Uchwała nr XXIX/231/2013 w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2014 rok

Uchwała nr XXIX/232/2013 w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty od posiadania psów na 2014 rok

Uchwała nr XXIX/233/2013 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXIX/234/2013 w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Pawłów

Uchwała nr XXIX/235/2013 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Cyprzanowie przy ulicy Janowskiej 81

Uchwała nr XXIX/236/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie udziału w wymiarze 1/13 części prawa własności dla działek 51/32 i 51/31 położonych w Krowiarkach przy ulicy Szkolnej.

Uchwała nr XXIX/237/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała nr XXIX/238/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała nr XXIX/239/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu oraz służebności drogowej na rzecz Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie.

Uchwała nr XXIX/240/2013 w sprawie: zgody na zbycie gminnej nieruchomości niezabudowanej.

Uchwała nr XXIX/241/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/142/2012 z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska”

Uchwała nr XXIX/242/2013 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach

Uchwała nr XXIX/243/2013 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2013–2025

Uchwała nr XXIX/244/2013 w sprawie: sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Sesja XXVIII w dniu 06.11.2013r

16.11.2013

Uchwała nr XXVIII/225/2013 w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXVIII/226/2013 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Raciborskiemu

Uchwała nr XXVIII/227/2013 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadania w zakresie remontu drogi powiatowej

Uchwała nr XXVIII/228/2013 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2013-2025

Uchwała nr XXVIII/229/2013 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Sesja XXVII w dniu 24.09.2013r

10.10.2013

Uchwała nr XXVII/219/2013 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na okres od dnia 01.10.2013r. do dnia 30.09.2014r.

Uchwała nr XXVII/220/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działki 2239/2 oraz prawa własności budynku dworca kolejowego znajdującego się na w/w działce.

Uchwała nr XXVII/221/2013 w sprawie: ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym będących w posiadaniu Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr XXVII/223/2013 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2013 rok

Uchwała nr XXVII/224/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości

Sesja XXVI w dniu 21.06.2013r

12.07.2013

Uchwała nr XXVI/202/2013 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pietrowice Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała nr XXVI/203/2013 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie za 2012 rok

Uchwała nr XXVI/204/2013 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pietrowice Wielkie – III etap”

Uchwała nr XXVI/205/2013 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu pożarniczego

Uchwała nr XXVI/206/2013 w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2013-2025

Uchwała nr XXVI/207/2013 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2013 rok

Uchwała nr XXVI/208/2013 w sprawie: sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich za rok 2012

Uchwała nr XXVI/209/2013 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich za 2012 r.

Uchwała nr XXVI/210/2013 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na okres od dnia 01.07.2013r. do dnia 30.06.2014r.

Uchwała nr XXVI/211/2013 w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Pawłów

Uchwała nr XXVI/212/2013 w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXVI/213/2013 w sprawie:  zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Lekartów

Uchwała nr XXVI/214/2013 w sprawie:  zmiany uchwały Nr XXIII/179/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXVI/215/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała nr XXVI/216/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała nr XXVI/217/2013 w sprawie:  zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej na 2013r

Uchwała nr XXVI/218/2013 w sprawie:   Przystąpienia Gminy Pietrowice Wielkie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp.z.o.o"

Sesja XXV w dniu 29.04.2013r

15.05.2013

Uchwała nr XXV/193/2013 w sprawie:wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXV/194/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Pietrowicach Wielkich

Uchwała nr XXV/195/2013 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kornice

Uchwała nr XXV/196/2013 w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXV/197/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/186/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów ( Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 20.03.2013r., poz. 2657 )

Uchwała nr XXV/198/2013 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Pietrowice Wielkie w sołectwie Kornice.

Uchwała nr XXV/199/2013 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXV/200/2013 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2012 – 2025

Uchwała nr XXV/201/2013 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2013 rok

Sesja XXIV w dniu 13.03.2013r

20.03.2013

Uchwała nr XXIV/186/2012 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała nr XXIV/187/2012 w sprawie: częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXIV/188/2012 w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie, oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała nr XXIV/189/2012 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Uchwała nr XXIV/190/2012 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXIV/191/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała nr XXIV/192/2012 w sprawie: wyposażenia w majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich

Sesja XXIII w dniu 30.01.2013r

07.02.2013

Uchwała nr XXIII/178/2012 w sprawie:

podziału Gminy Pietrowice Wielkie na stałe obwody głosowania

Uchwała nr XXIII/179/2012 w sprawie:

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/140/2012 z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXIII/180/2012 w sprawie:

zatwierdzenia planu pracy Komisji Sportu Zdrowia i Polityki Społecznej na 2013rok

Uchwała nr XXIII/181/2012 w sprawie:

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

Uchwała nr XXIII/182/2012 w sprawie:

zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2013 rok

Uchwała nr XXIII/183/2012 w sprawie:

zatwierdzenia planu pracy Komisji Ekologii Rolnictwa i Leśnictwa na 2013 rok

Uchwała nr XXIII/184/2012 w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2012 – 2025

Uchwała nr XXIII/185/2012 w sprawie:

zmian do budżetu Gminy na 2013 rok

Sesja XXII w dniu 27.12.2012r

10.01.2013

Uchwała nr XXII/169/2012 w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pietrowie Wielkie na lata 2012-2025

Uchwała nr XXII/170/2012 w sprawie:

zmian do budżetu Gminy na 2012 rok

Uchwała nr XXII/171/2012 w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2013–2025

Uchwała nr XXII/172/2012 w sprawie:

budżetu gminy Pietrowice Wielkie na 2013 rok

Uchwała nr XXII/173/2012 w sprawie:

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą
Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych
realizowana w ramach programu Ograniczenia
Niskiej Emisji dla Gminy Pietrowice Wielkie – III etap”

Uchwała nr XXII/174/2012 w sprawie:

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii
Gminy Pietrowice Wielkie na rok 2013

Uchwała nr XXII/175/2012 w sprawie:

sprawie określenia zasad poboru i wysokości stawek opłaty
targowej na rok 2013

Uchwała nr XXII/176/2012 w sprawie:

likwidacji Fundacji „Pomoc w kształceniu młodzieży gminy
Pietrowice Wielkie oraz ustanowienia likwidatora

Uchwała nr XXII/177/2012 w sprawie:

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
Gminy Pietrowice Wielkie w sołectwie Kornice

Sesja XXI w dniu 29.11.2012r

14.12.2012

Uchwała nr XXI/157/2012 w sprawie: określenia wysokości
stawek podatków od nieruchomości na 2013 rok

Uchwała nr XXI/158/2012 w sprawie: podatku od środków
transportowych na rok 2013

Uchwała nr XXI/160/2012 w sprawie: określenia wysokości
stawek oraz zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty
od posiadania psów na 2013 rok

Uchwała nr XXI/161/2012 w sprawie: terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXI/162/2012 w sprawie: wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXI/163/2012 w sprawie: wyrażenia zgody
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości położone
j w Pietrowicach Wielkich

Uchwała nr XXI/164/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Pietrowicach Wielkich

Uchwała nr XXI/165/2012 w sprawie: wyrażenia zgody
na zamianę nieruchomości

Uchwała nr XXI/166/2012 w sprawie: zorganizowania
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej
prowadzonych szkół przedszkoli

Uchwała nr XXI/167/2012 w sprawie: Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2011–2020

Uchwała nr XXI/168/2012 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 roku

Sesja XX w dniu 31.10.2012r

09.11.2012

Uchwała nr XX/151/2012 w sprawie: podziału Gminy
Pietrowice Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała nr XX/152/2012 w sprawie: zasięgnięcia od
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji
o kandydatach na ławników na kadencję 2012-2015

Uchwała nr XX/153/2012 w sprawie: stanowiska
dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Uchwała nr XX/154/2012 w sprawie: zmiany
uchwały Nr XIV/118/2012 z dnia 16.02.2012 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą
Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych
realizowana w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji
dla Gminy Pietrowice Wielkie – II etap”

Uchwała nr XX/155/2012 w sprawie: Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie
na lata 2011–2020

Uchwała nr XX/156/2012 w sprawie: zmian w
budżecie gminy na 2012 rok

Sesja XIX w dniu 22.10.2012r

29.10.2012

Uchwała nr XIX/150/2012 w sprawie: upoważnienia
Wójta do ustanowienia zabezpieczenia pożyczki w formie
weksla In blanco

Sesja XVIII w dniu 21.09.2012r

28.09.2012

Uchwała nr XVIII/145/2012 w sprawie: zmiany uchwały
nr XVII/140/2012 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 26 lipca
2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz
warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pietrowice W.

Uchwała nr XVIII/146/2012 w sprawie: szczegółowych
zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Pietrowice Wielkie lub jej jednostkom podległym oraz udzielania
innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania
organów do tego uprawnionych oraz określenia warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Uchwała nr XVIII/147/2012 w sprawie: zmiany uchwały
nr XVII/144/2012 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 26 lipca
2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała nr XVIII/148/2012 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała nr XVIII/149/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości położonej w Makowie

Sesja XVII w dniu 26.07.2012r

08.08.2012

Uchwała nr XVII/140/2012 w sprawie: określenia
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XVII/141/2012 w sprawie: zmiany uchwały
Nr XVI/136/2012 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 21 czerwca 2012
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na używany
samochód dostawczy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Pietrowicach Wielkich

Uchwała nr XVII/142/2012 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod  
nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców
Gminy Pietrowice Wielkie   sposobem na  ochronę środowiska”

Uchwała nr XVII/143/2012 w sprawie: Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2011–2020

Uchwała nr XVII/144/2012 w sprawie: zmian w
budżecie gminy 2012 rok

Sesja XVI w dniu 21.06.2012r

03.07.2012

Uchwała nr XVI/130/2012 w sprawie: Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pietrowice Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok

Uchwała nr XVI/131/2012 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie za 2011 rok

Uchwała nr XVI/132/2012 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich za rok 2011

Uchwała nr XVI/133/2012 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich za 2011 r.

Uchwała nr XVI/134/2012 w sprawie:  ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pietrowice wielkie

Uchwała nr XVI/135/2012 w sprawie:  zmiany w uchwale
Nr XV/127/ 2012 Rady Gminy Pietrowice Wielkie  z dnia
23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Pietrowice Wielki

Uchwała nr XVI/136/2012 w sprawie:  zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na samochód dostawczy używany dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich

Uchwała nr XVI/137/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Pietrowice Wielkie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny

Uchwała nr XVI/138/2012 w sprawie: przedłużenia taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Pietrowice
Wielkie na okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 30.06.2013r.

Uchwała nr XVI/139/2012 w sprawie:  zmian w budżecie gminy 2012 rok

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij