Dzisiaj jest:
piątek, 14 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Uchwały

Sesja VI w dniu 29.04.2015r

19.05.2015

Uchwała nr VI/52/2015 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Polityki Społecznej na 2015 rok
Uchwała nr VI/53/2015 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Finansów i
Promocji Gminy na 2015 rok
Uchwała nr VI/54/2015 w sprawie: zmieniająca uchwałą w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego od nieruchomości należnych od osób fizycznych oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów
Uchwała nr VI/55/2015 w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznania nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Pietrowice Wielkie
Uchwała nr VI/56/2015 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich za 2014
Uchwała nr VI/57/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich za rok 2014
Uchwała nr VI/58/2015 w sprawie: określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne będące własnością Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr VI/59/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr VI/60/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr VI/61/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr VI/62/2015 w sprawie: wyrażenia na przyjęcie darowizny
Uchwała nr VI/63/2015 w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach inwestycyjnej pomocy regionalnej 

Uchwała nr VI/64/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2015 – 2026

Uchwała nr VI/65/2015 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2015 rok

Sesja V w dniu 25.02.2015r

12.03.2015

Uchwała nr V/44/2015 w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr V/45/2015 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
Uchwała nr V/46/2015 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Ekologii Rolnictwa, Leśnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej  na rok 2015

Uchwała nr V/47/2015 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała nr V/48/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała nr V/49/2015 w sprawie: inkasa podatków rolnego, leśnego od  nieruchomości należnych od osób fizycznych oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania   psów

Uchwała nr V/50/2015 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr V/51/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2015 – 2026

Sesja IV w dniu 29.01.2015r

12.02.2015

Uchwała nr IV/24/2015 w sprawie:zmiany uchwały w sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Uchwała nr IV/25/2015 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Ekologii Rolnictwa, Leśnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej

Uchwała nr IV/26/2015 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenie liczby członków oraz składu osobowego Komisji Ekologii Rolnictwa Leśnictwa Bezpieczeństwa i Ochrony Przecwpożarowej

Uchwała nr IV/27/2015 w sprawie: zmiany w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr IV/28/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Amandów

Uchwała nr IV/29/2015 w sprawie:zmiany statutu sołectwa Cyprzanów

Uchwała nr IV/30/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Gródczanki

Uchwała nr IV/31/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Kornice

Uchwała nr IV/32/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Krowiarki

Uchwała nr IV/33/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Lekartów

Uchwała nr IV/34/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Maków

Uchwała nr IV/35/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Pawłów

Uchwała nr IV/36/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Pietrowice Wielkie

Uchwała nr IV/37/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Samborowice

Uchwała nr IV/38/2015 w sprawie: zmiany statutu sołectwa Żerdziny

Uchwała nr IV/39/2015 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działaność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pietrowice Wielkie

Uchwała nr IV/40/2015 w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała nr IV/41/2015 w sprawie:

zmiany uchwały Nr XVII/142/2012 z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska”.

Uchwała nr IV/42/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmiy Pietrowice Wielkie na alata 2015-2026

Uchwała nr IV/43/2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Sesja III w dniu 29.12.2014r

12.01.2015

Uchwała nr III/20/2014 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2014 rok

Uchwała nr III/21/2014 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2015–2026

Uchwała nr III/22/2014 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Pietrowice Wielkie na 2015 rok

Uchwała nr III/23/2014 w sprawie: zmiany Statutu Gminy

Sesja II w dniu 18.12.2014r

05.01.2015

Uchwała nr II/4/2014 w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr II/5/2014 w sprawie: wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr II/6/2014 w sprawie: określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr II/7/2014 w sprawie: określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Uchwała nr II/8/2014 w sprawie: określenia liczby członków oraz składu
osobowego Komisji Ekologii Rolnictwa, Leśnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej

Uchwała nr II/9/2014 w sprawie: określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Gospodarki Finansów i Promocji Gminy

Uchwała nr II/10/2014 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr II/11/2014 w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych
Uchwała nr II/12/2014 w sprawie: wysokości i zasad wypłacenia diet sołtysom
Uchwała nr II/13/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała nr II/14/2014 w sprawie: zgody na zbycie gminnej nieruchomości zabudowanej
Uchwała nr II/15/2014 w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zmiany części granicy między obrębami ewidencyjnymi Maków i Kornice w Gminie Pietrowice Wielkie

Uchwała nr II/16/2014 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Uchwała nr II/17/2014 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2014 rok
Uchwała nr II/18/2014 w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXIX/417/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Cyprzanów

Sesja I w dniu 01.12.2014r

10.12.2014

Uchwała nr I/1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr I/2/2014 w sprawie: wybory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała nr I/3/2014 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Sesja XXXVII w dniu 13.11.2014r

30.11.2014

Uchwała nr XXXIX/326/2014 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2015 rok

Uchwała nr XXXIX/327/2014 w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2015

Uchwała nr XXXIX/328/2014 w sprawie: określenia wysokości stawek oraz
zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty od posiadania psów na 2015 rok

Uchwała nr XXXIX/329/2014 w sprawie:określenia wzorów deklaracji na
podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz informacji w sprawie podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących od
dnia 1 stycznia 2012 roku

Uchwała nr XXXIX/330/2014 w sprawie: uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pietrowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Uchwała nr XXXIX/331/2014 w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXXIX/408/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie  z dnia 05.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Krowiarki

Uchwała nr XXXIX/332/2014 w sprawie: Zmiany uchwały nr XXXVIII/325/2014 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 24 Października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 Rok

Uchwała nr XXXIX/334/2014 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2014 rok

Uchwała nr XXXIX/335/2014 w sprawie: w sprawie przekazania Komisji
Rewizyjnej skargi na działalności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Pietrowice Wielkie

 

Sesja XXXVIII w dniu 24.10.2014r

04.11.2014

Uchwała nr XXXVIII/314/2014 w sprawie: zgody na zbycie gminnej nieruchomości zabudowanej

Uchwała nr XXXVIII/315/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała nr XXXVIII/316/2014 w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2014 – 2017”

Uchwała nr XXXVIII/317/2014 w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXIX/234/2013 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28.11.2013r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Pawłów

Uchwała nr XXXVIII/318/2014 w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXVIII/225/2013 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 06.11.2013r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXXVIII/319/2014 w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 21.06.2013r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Lekartów

Uchwała nr XXXVIII/320/2014 w sprawie: zmiany w uchwale Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 17.06.2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Samborowice

Uchwała nr XXXVIII/321/2014 w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXXIX/414/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Gródczanki

Uchwała nr XXXVIII/322/2014 w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXXIX/412/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Kornice

Uchwała nr XXXVIII/323/2014 w sprawie:  zmiany w uchwale Nr XXXIX/411/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Żerdziny

Uchwała nr XXXVIII/324/2014 w sprawie:  zmiany w uchwale Nr XXXIX/410/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Maków

Uchwała nr XXXVIII/325/2014 w sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Sesja XXXVII w dniu 29.09.2014r

16.10.2014

Uchwała nr XXXVII/305/2014 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/186/2013 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 20.03.2013r., poz.2657).

Uchwała nr XXXVII/306/2014 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2015-2025

Uchwała nr XXXVII/307/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała nr XXXVII/308/2014 w sprawie: nazwy ulicy w miejscowości Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXXVII/309/2014 w sprawie: nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Maków

Uchwała nr XXXVII/310/2014 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadania inwestycyjnego

Uchwała nr XXXVII/311/2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2014 – 2025

Uchwała nr XXXVII/312/2014 w sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Uchwała nr XXXVII/313/2014 w sprawie: przedłużenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na okres od dnia 01.10.2014r. do dnia 30.09.2015r.

Sesja XXXVI w dniu 28.07.2014r

20.08.2014

Uchwała nr XXXVI/298/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała nr XXXVI/299/2014 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXXVI/300/2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/98/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Pietrowice Wielki z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2014

Uchwała nr XXXVI/301/2014 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwała nr XXXVI/302/2014 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska”

Uchwała nr XXXVI/303/2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2014 – 2025

Uchwała nr XXXVI/304/2014 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2014 rok

Sesja XXXV w dniu 25.06.2014r

16.07.2014

Uchwała nr XXXV/287/2014 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pietrowice Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwała nr XXXV/288/2014 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Uchwała nr XXXV/289/2014 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich za rok 2013

Uchwała nr XXXV/290/2014 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXXV/291/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy

Uchwała nr XXXV/292/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres kolejnych 3 lat.

Uchwała nr XXXV/293/2014 w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu pt. "Szkoła skrojona na miarę - Programy rozwojowe dla szkół w gminie Pietrowice Wielkie"

Uchwała nr XXXV/294/2014 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadań inwestycyjnych

Uchwała nr XXXV/295/2014 w sprawie: zaopiniowania podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu

Uchwała nr XXXV/297/2014 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2014 rok

Sesja XXXIII w dniu 27.03.2014r

16.04.2014

Uchwała nr XXXIII/281/2014 w sprawie: Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Śródków stanowiących fundusz sołecki

Sesja XXXII w dniu 13.03.2014r

01.04.2014

Uchwała nr XXXII/264/2014 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Sportu Zdrowia i Polityki Społecznej na 2014rok
Uchwała nr XXXII/265/2014 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
Uchwała nr XXXII/266/2014 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2014 rok
Uchwała nr XXXII/267/2014 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Ekologii Rolnictwa i Leśnictwa na 2014 rok
Uchwała nr XXXII/268/2014 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Finansów i Promocji Gminy
na 2014 rok
Uchwała nr XXXII/269/2014 w sprawie: planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Przecwipożarowej na 2014 rok
Uchwała nr XXXII/270/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu oraz służebności drogowej na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie
Uchwała nr XXXII/271/2014 w sprawie: zgody na zbycie gminnej  nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
Uchwała nr XXXII/272/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
Uchwała nr XXXII/273/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie dotychczasowemu najemcy w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXXII/274/2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/151/2012 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pietrowice Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała nr XXXII/275/2014 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w zakresie dożywiania w formie posiłku dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
Uchwała nr XXXII/276/2014 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pietrowice Wielkie – IV etap”

Uchwała nr XXXII/277/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr XXXII/278/2014 w sprawie:  zmiany uchwały nr XII/98/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia
30 listopada 2011 roku w sprawie programu współpracy Gminy Pietrowice Wielkie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2014

Uchwała nr XXXII/279/2014 w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała nr XXXII/280/2014 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2014 rok

Sesja XXXI w dniu 30.01.2014r

12.02.2014

Uchwała nr XXXI/252/2013 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta  Gminy  Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr XXXI/253/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz – przedsiębiorcy TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Uchwała nr XXXI/254/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 3 lat.

Uchwała nr XXXI/255/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 3 lat

Uchwała nr XXXI/256/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 3 lat

Uchwała nr XXXI/257/2013 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, w formie rzeczowej.

Uchwała nr XXXI/258/2013 w sprawie:  ustanowienia programu osłonowego „Pomoc gminy w dożywianiu” na lata 2014 – 2020 w zakresie dożywiania dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Uchwała nr XXXI/259/2013 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2014-2020

Uchwała nr XXXI/260/2013 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr XXXI/261/2013 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2014–2025

Uchwała nr XXXI/262/2013 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2014 rok

Uchwała nr XXXI/263/2013 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij