Dzisiaj jest:
piątek, 22 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Uchwały
01.07.2016

Sesja XVII w dniu 24.06.2016r

Uchwała Nr XVII/162/2014 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Pietrowice Wielkie i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie za 2015 rok

Uchwała Nr XVII/163/2014 w sprawie:określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w zakresie dożywiania dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

Uchwała Nr XVII/164/2014 w sprawie:uchylenia Uchwały Nr XIV/135/2016 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr XVII/165/2014 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w zakresie dożywiania dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

Uchwała Nr XVII/166/2014 w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji

Uchwała Nr XVII/167/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 5 lat

Uchwała Nr XVII/168/2014 w sprawie:uchwalenia zmiany nr 1 studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała Nr XVII/169/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XVII/170/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XVII/171/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 5 la

Uchwała Nr XVII/172/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

Uchwała Nr XVII/173/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

Uchwała Nr XVII/175/2014 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2016 rok

zmian do budżetu Gminy na 2016 rok
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij