Dzisiaj jest:
czwartek, 13 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Uchwały
19.11.2010

Sesja XXXIX w dniu 05.11.2010r

Uchwała nr XXXIX/397/2010 w sprawie: określenia zasad poboru i wysokości stawek opłaty targowej na rok 2011

Uchwała nr XXXIX/398/2010 w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2011

Uchwała nr XXXIX/399/2010 w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty od posiadania psów na 2011 rok

Uchwała nr XXXIX/400/2010 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2011 rok

Uchwała nr XXXIX/401/2010 w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr XXXIX/402/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie dotychczasowemu najemcy w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXXIX/403/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Cyprzanowie

Uchwała nr XXXIX/404/2010 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Lekartów w granicach administracyjnych

Uchwała nr XXXIX/405/2010 w sprawie: przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej

Uchwała nr XXXIX/406/2010 w sprawie: przyjęcia Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2010-2032

Uchwała nr XXXIX/407/2010 w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Amandów

Uchwała nr XXXIX/408/2010 w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Krowiarki

Uchwała nr XXXIX/409/2010 w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Pawłów

Uchwała nr XXXIX/410/2010 w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Maków

Uchwała nr XXXIX/411/2010 w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Żerdziny

Uchwała nr XXXIX/412/2010 w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Kornice

Uchwała nr XXXIX/413/2010 w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXXIX/414/2010 w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Gródczanki

Uchwała nr XXXIX/415/2010 w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Lekartów

Uchwała nr XXXIX/416/2010 w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Samborowice

Uchwała nr XXXIX/417/2010 w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Cyprzanów

Uchwała nr XXXIX/418/2010 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała nr XXXIX/419/2010 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu

Uchwała nr XXXIX/420/2010 w sprawie: stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2010 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich

Uchwała nr XXXIX/421/2010 w sprawie: programu współpracy Gminy Pietrowice Wielkie w roku 2011 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Uchwała nr XXXIX/422/2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij