Dzisiaj jest:
sobota, 26 maja 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Uchwały

Sesja XXXIV w dniu 16.04.2018r

11.04.2018

Uchwała XXXIV/333/2018 w sprawie przyjęcia do realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2023”

Załacznik do XXXIV.333.2018

Uchwała XXXIV/334/2018 w sprawie przygotowania  projektu Regulaminu dostarczania wody i przekazania
go właściwemu organowi do zaopiniowania

Uchwała XXXIV/335/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała XXXIV/336/2018 w sprawie podziału Gminy Pietrowice Wielkie na stałe obwody głosowania

Uchwała XXXIV/337/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska V etap”

Uchwała XXXIV/338/2018 w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2018 rok

Sesja XXXIII w dniu 22.03.2018r

09.04.2018

Uchwała XXXIII/325/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała XXXIII/326/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

Uchwała XXXIII/327/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lat.

Uchwała XXXIII/328/2018 w sprawie podziału Gminy Pietrowice Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała XXXIII/329/2018 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Uchwała XXXIII/330/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krzanowicach

Uchwała XXXIII/331/2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

Uchwała XXXIII/332/2018 w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2018 rok

Sesja XXXII w dniu 15.02.2018r

13.03.2018

Uchwała NR XXXII/313/2017 w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie.

Uchwała NR XXXII/314/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze
bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność
Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała NR XXXII/315/2017 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała NR XXXII/316/2017 w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała NR XXXII/317/2017 w sprawie: komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Uchwała NR XXXII/318/2017 w sprawie: komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Uchwała NR XXXII/319/2017 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Finansów i Promocji Gminy
na 2018 rok

Uchwała NR XXXII/320/2017 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Ekologii Rolnictwa, Leśnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej na 2018 rok

Uchwała NR XXXII/321/2017 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej na 2018 rok

Uchwała NR XXXII/323/2017 w sprawie: sprawie zmian do budżetu Gminy na 2018 rok

 

 

Sesja XXXI w dniu 21.12.2017r

18.01.2018

Uchwała NR XXXI/306/2017 w sprawie: zmiany do uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu  na realizację zadań inwestycyjnych

Uchwała NR XXXI/307/2017 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Uchwała NR XXXI/308/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych
w Pietrowicach Wielkich

Uchwała NR XXXI/309/2017 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2017 rok

Uchwała NR XXXI/310/2017 w sprawie: udzielenia dotacji na zakup materiałów konserwatorskich
i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy kościele pw. Trójcy Świętej w Cyprzanowie

Uchwała NR XXXI/312/2017 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Pietrowice Wielkie na 2018 rok

Sesja XXX w dniu 28.11.2017r

07.12.2017

Uchwała NR XXX/296/2017 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2018 rok
Uchwała NR XXX/297/2017 w sprawie:
podatku od środków transportowych na 2018 rok
Uchwała NR XXX/298/2017 w sprawie:określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty od posiadania psów na 2018 rok
Uchwała NR XXX/299/2017 w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Pawłowie
Uchwała NR XXX/300/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Pietrowicach Wielkich
Uchwała NR XXX/301/2017 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska IV etap”
Uchwała NR XXX/302/2017 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pietrowice Wielkie - V etap” -  dodatkowy punkt
Uchwała NR XXX/303/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu  na realizację zadań inwestycyjnych
Uchwała NR XXX/305/2017 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2017 rok

zmian do budżetu Gminy na 2017 rok

Sesja XXIX w dniu 30.10.2017r

10.11.2017

Uchwała NR XXIX/289/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Krowiarkach

Uchwała NR XXIX/290/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pawłowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pawłowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowie

Uchwała NR XXIX/291/2017 w sprawie:stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krowiarkach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krowiarkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Krowiarkach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krowiarkach.

Uchwała NR XXIX/292/2017 w sprawie:stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Samborowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Samborowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Samborowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Samborowicach.

Uchwała NR XXIX/293/2017 w sprawie:uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pietrowice Wielkie
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r

Uchwała NR XXIX/295/2017 w sprawie:zmian do budżetu Gminy na 2017 rok

Sesja XXVIII w dniu 19.09.2017r

12.10.2017

Uchwała NR XXVIII/280/2017 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na okres od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r.

Uchwała NR XXVIII/281/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Makowie

Uchwała NR XXVIII/282/2017 w sprawie:przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Razem dla e-usług"
nr WND-POWR.02.18.00-00-015/17. przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18.

Uchwała NR XXVIII/283/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pietrowicach Wielkich

Uchwała NR XXVIII/284/2017 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pietrowice Wielkie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała NR XXVIII/285/2017 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2017 rok

Uchwała NR XXVIII/286/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała NR XXVIII/287/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla obszaru położonego w miejscowości Kornice

Uchwała NR XXVIII/288/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie – Etap II

Sesja XXIII w dniu 13.02.2017r

27.02.2017

Uchwała NR XXIII/212/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lat.

Uchwała NR XXIII/213/2017 w sprawie:
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat.

Uchwała NR XXIII/214/2017 w sprawie:
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres 3 lat.

Uchwała NR XXIII/215/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.

Uchwała NR XXIII/216/2017 w sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Pietrowicach Wielkich

Uchwała NR XXIII/217/2017 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

Uchwała NR XXIII/218/2017 w sprawie:
zatwierdzenia planu pracy Komisji Ekologii Rolnictwa, Leśnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej na 2017 rok
Uchwała NR XXIII/219/2017 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia i Polityki Społecznej

Uchwała NR XXIII/220/2017 w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazja w do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą - Prawo oświatowe

zatwierdzenia planu pracy Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia i Polityki Społecznej

Sesja XXII w dniu 19.12.2016r

16.01.2017

Uchwała Nr XXII/206/2016 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XXII/208/2016 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Pietrowice Wielkie na 2017

Uchwała Nr XXII/209/2016 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Uchwała Nr XXII/210/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Sesja XXI w dniu 21.11.2016r

06.12.2016

Uchwała Nr XXI/203/2016 w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała Nr XXI/205/2016 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2016 rok

Sesja XX w dniu 07.11.2016r

14.11.2016

Uchwała Nr XX/193/2016 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2017 rok

Uchwała Nr XX/194/2016 w sprawie: podatku od środków transportowych na 2017 rok

Uchwała Nr XX/195/2016 w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty od posiadania psów na 2017 rok

Uchwała Nr XX/196/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała Nr XX/197/2016 w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr XX/198/2016 w sprawie: działki wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XX/199/2016 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska”

Uchwała Nr XX/200/2016 w sprawie:Rocznego Programu Współpracy Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała Nr XX/202/2016 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 

X
zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij