Dzisiaj jest:
niedziela, 24 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Uchwały

Sesja III w dniu 20.12.2018r

07.01.2019

Uchwała III/23/2018 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Uchwała III/24/2018 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023

Uchwała III/25/2018 określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023

Uchwała III/26/2018 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023

Uchwała III/27/2018 określenia składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Uchwała III/28/2018 zmiany Statutu Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała III/29/2018 uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pietrowice Wielkie
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r.

Uchwała III/30/2018 określenia zobowiązania leasingowego

Uchwała III/31/2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018–2026

Uchwała III/32/2018 zmian do budżetu Gminy na 2018 rok.

Uchwała III/33/2018 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2019 – 2026

Uchwała III/34/2018 uchwalenia budżetu gminy Pietrowice Wielkie na 2019 rok

Sesja II w dniu 03.12.2018r

07.01.2019

Uchwała II/12/2018 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lat.

Uchwała II/13/2018 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała II/14/2018 wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

Uchwała II/15/2018 zniesienia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała II/16/2018 określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty od posiadania psów na 2019 rok

Uchwała II/17/2018 określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2019 rok

Uchwała II/18/2018 podatku od środków transportowych na rok 2019

Uchwała II/19/2018 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu  
na realizację zadania inwestycyjnego

Uchwała II/20/2018 udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach

Uchwała II/21/2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na

Uchwała II/22/2018 zmian do budżetu Gminy na 2018 rok.

Sesja I w dniu 21.11.2018r

07.01.2019

Uchwała I/1/2018 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała I/2/2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała I/3/2018 ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała I/4/2018 powołania stałych komisji Rady Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała I/5/2018 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała I/6/2018 wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała I/7/2018 wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała I/8/2018 określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała I/9/2018 określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Edukacji,  Kultury Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Uchwała I/10/2018 określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Ekologii Rolnictwa, Leśnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej

Uchwała I/11/2018określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Gospodarki Finansów i Promocji Gminy

określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Gospodarki Finansów i Promocji Gminy

Sesja XXXVI w dniu 21.06.2018r

11.07.2018

Uchwała XXXVI/351/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pietrowice Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
Uchwała XXXVI/352/2018 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie za 2017  rok
Uchwała XXXVI/354/2018 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie, a nie wymienionych w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela
Uchwała XXXVI/355/2018 w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie
Uchwała XXXVI/356/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Kornice
Uchwała XXXVI/357/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Pietrowice Wielkie – Etap III
Uchwała XXXVI/358/2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
i zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała XXXVI/359/2018 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Pietrowice Wielkie
Uchwała XXXVI/360/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
Uchwała XXXVI/361/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018–2026

Sesja XXXV w dniu 04.06.2018r

20.06.2018

Uchwała XXXV/339/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała XXXV/340/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla obszaru położonego w miejscowości Pietrowice Wielkie
Uchwała XXXV/341/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
Uchwała XXXV/342/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
Uchwała XXXV/343/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała XXXV/344/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich za 2017 r.
Uchwała XXXV/345/2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia dla osób z terenu Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała XXXV/346/2018 w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała XXXV/347/2018 w sprawie w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
Uchwała XXXV/348/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej
na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwała XXXV/349/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018–2026
Uchwała XXXV/350/2018 w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2018 rok.

Sesja XXXIV w dniu 16.04.2018r

11.04.2018

Uchwała XXXIV/333/2018 w sprawie przyjęcia do realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2023”

Załacznik do XXXIV.333.2018

Uchwała XXXIV/334/2018 w sprawie przygotowania  projektu Regulaminu dostarczania wody i przekazania
go właściwemu organowi do zaopiniowania

Uchwała XXXIV/335/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała XXXIV/336/2018 w sprawie podziału Gminy Pietrowice Wielkie na stałe obwody głosowania

Uchwała XXXIV/337/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska V etap”

Uchwała XXXIV/338/2018 w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2018 rok

Sesja XXXIII w dniu 22.03.2018r

09.04.2018

Uchwała XXXIII/325/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała XXXIII/326/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

Uchwała XXXIII/327/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lat.

Uchwała XXXIII/328/2018 w sprawie podziału Gminy Pietrowice Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała XXXIII/329/2018 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Uchwała XXXIII/330/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krzanowicach

Uchwała XXXIII/331/2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

Uchwała XXXIII/332/2018 w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2018 rok

Sesja XXXII w dniu 15.02.2018r

13.03.2018

Uchwała NR XXXII/313/2017 w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie.

Uchwała NR XXXII/314/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze
bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność
Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała NR XXXII/315/2017 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała NR XXXII/316/2017 w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała NR XXXII/317/2017 w sprawie: komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Uchwała NR XXXII/318/2017 w sprawie: komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Uchwała NR XXXII/319/2017 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Finansów i Promocji Gminy
na 2018 rok

Uchwała NR XXXII/320/2017 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Ekologii Rolnictwa, Leśnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej na 2018 rok

Uchwała NR XXXII/321/2017 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej na 2018 rok

Uchwała NR XXXII/323/2017 w sprawie: sprawie zmian do budżetu Gminy na 2018 rok

 

 

Sesja XXXI w dniu 21.12.2017r

18.01.2018

Uchwała NR XXXI/306/2017 w sprawie: zmiany do uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu  na realizację zadań inwestycyjnych

Uchwała NR XXXI/307/2017 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Uchwała NR XXXI/308/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych
w Pietrowicach Wielkich

Uchwała NR XXXI/309/2017 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2017 rok

Uchwała NR XXXI/310/2017 w sprawie: udzielenia dotacji na zakup materiałów konserwatorskich
i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy kościele pw. Trójcy Świętej w Cyprzanowie

Uchwała NR XXXI/312/2017 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Pietrowice Wielkie na 2018 rok

Sesja XXX w dniu 28.11.2017r

07.12.2017

Uchwała NR XXX/296/2017 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2018 rok
Uchwała NR XXX/297/2017 w sprawie:
podatku od środków transportowych na 2018 rok
Uchwała NR XXX/298/2017 w sprawie:określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty od posiadania psów na 2018 rok
Uchwała NR XXX/299/2017 w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Pawłowie
Uchwała NR XXX/300/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Pietrowicach Wielkich
Uchwała NR XXX/301/2017 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska IV etap”
Uchwała NR XXX/302/2017 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pietrowice Wielkie - V etap” -  dodatkowy punkt
Uchwała NR XXX/303/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu  na realizację zadań inwestycyjnych
Uchwała NR XXX/305/2017 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2017 rok

zmian do budżetu Gminy na 2017 rok

Sesja XXIX w dniu 30.10.2017r

10.11.2017

Uchwała NR XXIX/289/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Krowiarkach

Uchwała NR XXIX/290/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pawłowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pawłowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowie

Uchwała NR XXIX/291/2017 w sprawie:stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krowiarkach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krowiarkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Krowiarkach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krowiarkach.

Uchwała NR XXIX/292/2017 w sprawie:stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Samborowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Samborowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Samborowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Samborowicach.

Uchwała NR XXIX/293/2017 w sprawie:uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pietrowice Wielkie
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r

Uchwała NR XXIX/295/2017 w sprawie:zmian do budżetu Gminy na 2017 rok

Sesja XXVIII w dniu 19.09.2017r

12.10.2017

Uchwała NR XXVIII/280/2017 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na okres od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r.

Uchwała NR XXVIII/281/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Makowie

Uchwała NR XXVIII/282/2017 w sprawie:przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Razem dla e-usług"
nr WND-POWR.02.18.00-00-015/17. przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18.

Uchwała NR XXVIII/283/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pietrowicach Wielkich

Uchwała NR XXVIII/284/2017 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pietrowice Wielkie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała NR XXVIII/285/2017 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2017 rok

Uchwała NR XXVIII/286/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała NR XXVIII/287/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla obszaru położonego w miejscowości Kornice

Uchwała NR XXVIII/288/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie – Etap II

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij