Dzisiaj jest:
czwartek, 25 kwietnia 2019

Szukaj:
Wybierz język:

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie

andrzej_wawrzynek


ANDRZEJ WAWRZYNEK


Wójt Gminy przyjmuje strony:

poniedziałek w godz. 15:00 do 17:00
wtorek w godz. 16:00 do 18:00

Umawianie stron prowadzi sekretariat Urzędu Gminy 

tel.: 32 419 80 75 wew. 111

e-mail: wojt@pietrowicewielkie.pl, poczta@pietrowicewielkie.pl

 

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 • reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 • prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób
  do podejmowania tych czynności,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 • okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem wszystkich pracowników Urzędu
  w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 • koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oraz samodzielnymi stanowiskami pracy
  w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • upoważnianie swoich Zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych
  w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Przekraczamy Granice
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Projekt pt. Moja gmina, moje miejsce, moja przyszłość jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Gminy partnerskie
SudiceLiederbach
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij