Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu

Ekoportal wykaz danych i Baza OOŚ

Zgodnie z przepisami prawa GMINA PIETROWICE WIELKIE jest obowiązana do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.

GMINA PIETROWICE WIELKIE prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla GMINY PIETROWICE WIELKIE:

wykaz.ekoportal.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. z dnia 17 maja 2012, poz. 529) powstała baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko jest systemem informatycznym, służącym do zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji o postępowaniach w zakresie:
1. strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,
2. ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
3. ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
4. ocen oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000,
5. ponownych ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
 
    Odbiorcami informacji wprowadzanych i przechowywanych w bazie danych ooś mogą być:
- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
- Starostwa Powiatowe
- Urzędy Miast
- Urzędy Gmin
- pozostałe organy
- Społeczeństwo.
 
Baza danych ooś ma na celu:
- Monitorowanie ocen oddziaływania na środowisko oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.
- Pozyskanie, gromadzenie, przetwarzanie przedkładanych danych na potrzeby prowadzenia bazy danych.
- Upowszechnianie i ułatwianie dostępu do informacji w skali całego kraju, w tym danych o dokumentacji gromadzonej przez administrację na różnych szczeblach organów publicznych.
- Poprawę standardów jakości prowadzonych postępowań i sporządzanej w ich toku dokumentacji.
- Usprawnienie pracy organów biorących udział w sprawach dotyczących ocen oddziaływania na środowisko oraz przyspieszenie procesu inwestycyjnego.
 
Poniżej znajduje się link do niniejszej bazy:
Baza danych OOŚ

opracował: grzesiek
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.