Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu

Zaświadczenia do aktu małżeństwa

Zaświadczenie określające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi określa kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób pragnących zawrzeć małżeństwo. Kierownik USC wydaje zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz przyjmuje treść oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci.

Do wydania zaświadczenia osoby powinny złożyć:

 • podanie
 • odpisy skrócone aktów urodzeń dowody ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli uprzednio pozostawały w związku małżeńskim, oraz podpisać zapewnienia
 • dowody osobiste

Zaświadczenie wydaje się przyszłym małżonkom bezpośrednio po jego sporządzeniu i zachowuje ono ważność przez okres 3 miesięcy od dnia jego wydania.

Duchowny, przed którym jest zawierany związek małżeński nie może przyjąć oświadczenia o skutkach cywilnych małżeństwa bez uprzedniego przedstawienia mu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego.

Zaświadczenie to, duchowny przekazuje przed upływem pięciu dni od dnia jego zawarcia do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.

 

Zaświadczenie o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Obywatel polski może uzyskać takie zaświadczenie , jeżeli spełnia takie warunki określone przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a mianowicie:

 • mężczyzna i kobieta mają ukończone 18 lat chyba, że sąd opiekuńczy
 • zezwolił kobiecie na zawarcie małżeństwa - jeśli ukończyła 16 lat
 • nie jest ubezwłasnowolniony całkowicie
 • nie jest dotknięty chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym
 • nie pozostaje w ważnym związku małżeńskim
 • nie jest krewnym w linii prostej, rodzeństwem ani powinowatym w linii
 • prostej w stosunku do osoby, z którą pragnie zawrzeć małżeństwo
 • nie pozostaje w stosunku przysposobienia do przyszłego małżonka

Zaświadczenie o zdolności prawnej wydaje:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania (pobyt stały) osoby, której zaświadczenie dotyczy
 • konsul - dla osób, które wyjechały z kraju miejsca stałego zamieszkania i dla osób, które wyjechały z kraju przed ukończeniem 16 roku życia i stale zamieszkują za granicą.

Osoba zainteresowana składając podanie kierownikowi urzędu stanu cywilnego o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej powinna do niego dołączyć:

 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • dowody ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli wcześniej pozostawały w związku małżeńskim
 • pisemne zapewnienie o nie istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

W zaświadczeniu wpisuje się osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte. Termin ważności tego dokumentu określa się na 3 miesiące od dnia jego wydania.

Jeżeli między małżonkami nastąpi zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa. Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy. Orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielczości majątkowej. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

W ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Gdzie to załatwić:

Urząd Stanu Cywilnego
Budynek UG, piętro II, pokój 11
Telefon: 32 419 80 75 wew. 118

Osoba obsługująca:

Dorota Jarosz

opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.