Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu

Jak sie zameldować

Zameldowanie na pobyt stały 


Kogo dotyczy:
 
Wymagane dokumenty:
1.ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO - wypełniony formularz.

Uwaga!
Formularz musi zawierać podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzającego pobyt w lokalu, osoby zgłaszającej.
Formularz zgłoszenia zameldowania na pobyt stały wypełnia się oddzielnie dla każdej osoby – dotyczy także osób niepełnoletnich, nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu – do wglądu. Uwaga! Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności:umowa cywilno-prawna,wypis z księgi wieczystej,decyzja administracyjna,orzeczenie sądu. Dowód osobisty lub paszport – do wglądu. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
– jeżeli zameldowanie dokonywane jest w czyimś imieniu - dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Dowód osobisty pełnomocnika – do wglądu – w przypadku jego ustanowienia, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Miejsce świadczenia usługi:Urząd Gminy Pietrowice Wielkie Referat Organizacyjno -Prawny, Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. nr 5 Termin realizacji usługi: od ręki.
Uwagi:

- w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa - po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu - obowiązku zameldowania się w nowym miejscu pobytu stałego należy dokonać najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Sposób załatwienia sprawy: wydanie potwierdzenia o zameldowaniu na pobyt stały.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 388 z późn. zm.)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r., Nr 220, poz. 1306 z późn. zm.).Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.).

Zameldowanie na pobyt czasowy 

Kogo dotyczy:
 
Wymagane dokumenty:
1.ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO - wypełniony formularz.

Uwaga!
Formularz musi zawierać podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzającego pobyt w lokalu, osoby zgłaszającej.
Formularz zgłoszenia zameldowania na czasowy wypełnia się oddzielnie dla każdej osoby – dotyczy także osób niepełnoletnich, nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu – do wglądu. Uwaga! Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej,decyzja administracyjna,orzeczenie sądu. Dowód osobisty lub paszport – do wglądu. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
– jeżeli zameldowanie dokonywane jest w czyimś imieniu – dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Dowód osobisty pełnomocnika – do wglądu – w przypadku jego ustanowienia, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Miejsce świadczenia usługi:Urząd Gminy w Pietrowicach Wielkich Referat Organizacyjno-Prawny, Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. nr5. Termin realizacji usługi: od ręki.
Uwagi:

- w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa - po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu - obowiązku zameldowania się w nowym miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące należy dokonać najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Sposób załatwienia sprawy:wydanie potwierdzenia o zameldowaniu na pobyt czasowy. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 388 z późn. zm.)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r., Nr 220, poz. 1306 z późn. zm.).Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.).

Gdzie to załatwić:

Referat organizacyjno-prawny
Budynek UG, piętro I, pokój 5
Telefon: 32 419 80 75 wew.117

Osoba obsługująca:

Weronika Zuber

Dokumenty do pobrania:

zameldowaniena pobyt czasowy

zameldowanienapobyt staly

 

opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.