Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu

Jak wyrobić dowód osobisty?

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Wymagane dokumenty:


1.WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - wypełniony formularz.
2.1 fotografia:
o aktualna i kolorowa (nie czarno –biała),
o odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o dowód osobisty,
o o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, o dobrej ostrości,
o odwzorowująca naturalny kolor skóry,
o obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
o pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,
o przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej (en face), bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na   wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
o powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
o powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Wyjątki:
o Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
o Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Uwaga!
W uzasadnionych przypadkach można wydać dowód osobisty, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalnym wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

3.Ważny dokument paszportowy – o ile został wydany – do wglądu.

4.Dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu – dotyczy osób które nabyły obywatelstwo polskie.

5.Dowód osobisty lub dokument paszportowy rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora – do wglądu – w przypadku złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

6.Dokument potwierdzający opiekę prawną – do wglądu – w przypadku złożenia wniosku przez opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

7.Skrócony odpis polskiego aktu urodzenia albo skrócony odpis aktu małżeństwa lub orzeczenie sądu – w przypadku wystąpienia niezgodności danych zawartych w rejestrze dowodów osobistych lub rejestrze PESEL a danymi zawartymi we wniosku.

8.Dokument poświadczający obywatelstwo polskie – w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Wydanie dowodu osobistego:

Wymagane dokumenty:

1.WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - wypełniony formularz.
2.1 fotografia:
o aktualna i kolorowa (nie czarno –biała),
o odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o dowód osobisty,
o o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, o dobrej ostrości,
o odwzorowująca naturalny kolor skóry,
o obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
o pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,
o przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej (en face), bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
o powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
o powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Wyjątki:
 
o Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
o Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Uwaga!
W uzasadnionych przypadkach można wydać dowód osobisty, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalnym wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
 
3.Ważny dokument paszportowy – o ile został wydany – do wglądu.
4.Dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu – dotyczy osób które nabyły obywatelstwo polskie.
5.Dowód osobisty lub dokument paszportowy rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora – do wglądu – w przypadku złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Dokument potwierdzający opiekę prawną – do wglądu – w przypadku złożenia wniosku przez opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
6.Skrócony odpis polskiego aktu urodzenia albo skrócony odpis aktu małżeństwa lub orzeczenie sądu – w przypadku wystąpienia niezgodności danych zawartych w rejestrze dowodów osobistych lub rejestrze PESEL a danymi zawartymi we wniosku.
7.Dokument poświadczający obywatelstwo polskie – w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Sposób dostarczenia dokumentów:

1.Wydrukuj formularz dwustronnie, wypełnij ręcznie wielkimi literami i złóż osobiście w urzędzie - podpis w obecności urzędnika.

2.Wymagane dokumenty należy złożyć w urzędzie osobiście w godzinach jego pracy.

3.W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Termin realizacji usługi:

1.Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku . Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostaje powiadomiony.

2.Odmowa wydania dowodu osobistego może nastąpić m.in. w następujących przypadkach:
Wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego.
Wnioskodawca wnioskuje o wydanie dokumentu, którego treść będzie niezgodna z danymi ujawnionymi w rejestrach państwowych.

3.Wnioskodawca odbiera dowód osobisty osobiście w siedzibie urzędu.
Informacje o opłatach:
Wniosek jest wolny od opłat.
Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego lub decyzji o unieważnieniu dowodu osobistego.

1.Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
a)Przy pomocy formularza elektronicznego
b)Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
c)Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
2.O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
3.Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o  dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167 z 2010 r., poz. 1131 z późn. zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212).

 

Gdzie to załatwić:

Referat organizacyjno-prawny
Budynek UG, piętro I, pokój 5
Telefon: 32 419 80 75 wew.117

Osoba obsługująca:

Weronika Zuber

Dokumenty do pobrania:

wydanie dowodu osobistego po razpierwszy

wydanie dowodu osobistego

 

opracował: Admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.