Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu

OPŁATA RETENCYJNA

Opłata retencyjna

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nie ujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej

Opłacie za zmniejszenie retencji podlegają zarówno te nieruchomości, które przed dniem wejścia w życie cytowanej ustawy Prawo wodne zostały zagospodarowane w sposób wskazany w powołanym wyżej przepisie, jak i te, które zostały/zostaną tak zagospodarowane po dniu 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy na obsługę poboru opłaty.

Do opłat stosuje się przepisy działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanych na terenie gminy Pietrowice Wielkie, którzy zmniejszyli retencję przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2 – do Wójta Gminy Pietrowice Wielkie, dostarczając wypełnione oświadczenie.

Wzór oświadczenia dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Pietrowicach Wielkich, Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.

Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej otrzymają z Urzędu Gminy informację o wysokości tej opłaty i terminie jej uiszczenia.

Pliki do pobrania:

oswiadczenie-oplata-retencyjna

 

 

opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.